Powiat konecki położony jest w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich, wśród pięknych, atrakcyjnych turystycznie rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej i jej dopływu Krasnej. To one głównie, wraz ze swymi dopływami i mniejszymi rzekami, które mają swoje źródła na obszarze powiatu, tworzą sieć przyrodniczą ziemi koneckiej. Bagienna dolina rzeki Krasnej położona na południe od Stąporkowa, to jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych podmokłych terenów w Polsce, naturalny i nienaruszony od tysięcy lat. W styczniu 2004 r. utworzony tu został rezerwat przyrody, będący największym rezerwatem na terenie województwa świętokrzyskiego. Dzięki sieci ścieżek dydaktycznych oraz pomostowi i wieży widokowej, jest on doskonale przystosowany do zwiedzania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Podmokłe tereny powiatu sprzyjają budowie stawów rybnych. Największe kompleksy stawowe występują w gminie Ruda Maleniecka (Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Maleniec), Gowarczowie (Felicjanów) oraz Stąporkowie. Prawie połowę powierzchni Konecczyzny pokrywają duże zwarte obszary leśne, tworzące mozaikę z krajobrazami rolniczymi. Są to obszary szczególnie bogate w faunę i florę. Wysoka jest liczebność populacji zwierząt łownych, liczne są miejsca lęgowe i ostoje ptactwa, w tym gatunków rzadkich i chronionych. Praktycznie cały teren objęty jest różnymi formami ochrony. Są to: część Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otulina, Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, część Przysusko-Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody: Gagaty Sołtykowskie, Skałki Piekło i Piekiełko Szkuckie, pomniki przyrody i użytki ekologiczne.