konecki (4) kielecki (122) włoszczowski (13) jędrzejowski (10) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (2) staszowski (32) sandomierski (12) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)
 
Powiat konecki położony jest w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego i Gór Świętokrzyskich, wśród pięknych, atrakcyjnych turystycznie rozlewisk rzeki Czarnej Koneckiej i jej dopływu Krasnej. To one głównie wraz ze swymi dopływami i mniejszymi rzekami, które mają swoje źródła na obszarze powiatu tworzą sieć przyrodniczą ziemi koneckiej. Bagienna dolina rzeki Krasnej położona na południe od Stąporkowa to jeden z najciekawszych i najlepiej zachowanych podmokłych terenów w Polsce - naturalny i nienaruszony od tysięcy lat. W styczniu 2004 roku utworzony został rezerwat przyrody "Górna Krasna", będący największym rezerwatem na terenie województwa świętokrzyskiego. Dzięki sieci ścieżek dydaktycznych oraz pomostowi i wieży widokowej jest on doskonale przystosowany do zwiedzania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Podmokłe tereny powiatu sprzyjają budowie stawów rybnych. Największe kompleksy stawowe występują w gminie Ruda Maleniecka (Cieklińsko, Ruda Maleniecka, Maleniec), w gminie Gowarczów (Felicjanów) oraz w Stąporkowie. Prawie połowę powierzchni Konecczyzny pokrywają duże zwarte obszary leśne tworzące mozaikę z krajobrazami rolniczymi. Są to obszary szczególnie bogate w faunę i florę. Wysoka jest liczebność populacji zwierząt łownych. Liczne są też miejsca lęgowe i ostoje ptactwa, w tym gatunków rzadkich i chronionych. Praktycznie cały teren objęty jest różnymi formami ochrony. Są to: część Przedborskiego Parku Krajobrazowego i jego otulina, Konecko - Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu, część Przysusko - Szydłowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rezerwaty przyrody: Gagaty Sołtykowskie, Skałki Piekło i Piekiełko Szkuckie, pomniki przyrody i użytki ekologiczne.