konecki (4) kielecki (128) włoszczowski (13) jędrzejowski (11) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (3) staszowski (32) sandomierski (13) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)
 
Tereny powiatu skarżyskiego rozciągają się w granicach trzech rezerwatów przyrody: Świnia Góra, Dalejów, Ciechostowice oraz dwóch parków krajobrazowych: Suchedniowsko - Oblęgorskiego i Sieradowickiego. Ponadto w powiecie skarżyskim występują Obszary Chronionego Krajobrazu oraz wiele pomników przyrody i zabytki kultury. Na szczególną uwagę zasługuje Rezerwat Archeologiczny „Rydno”,który jest rezerwatem unikatowym w skali Europy i Świata. Jest skupieniem pozostałości osadnictwa związanego z wydobyciem hematytu i obróbką krzemienia czekoladowego w okresie epoki kamienia. Powiat skarżyski to także bogactwo zbiorników wodnych i kąpielisk malowniczo położonych wśród lasów. Są to: Rejów, Bernatka, Mostki oraz zalewy w Suchedniowie i Bliżynie.
Występujące tu bogactwa naturalne takie jak: rudy żelaza i metali kolorowych oraz złoża kwarcytu sprawiły, że od wieków na tych terenach powstawały kopalnie, huty, odlewnie, kuźnie, tworząc za czasów Stanisława Staszica Staropolski Okręg Przemysłowy. W okresie międzywojennym obszar ten został zaliczony do Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego pozostałości można jeszcze dziś oglądać jako zabytki techniki.
Przez powiat skarżyski przebiegają liczne szlaki turystyczne do uprawiania turystyki aktywnej. Jest osiem szlaków pieszych, trzy rowerowe i jeden konny. Tereny rezerwatów i szlaki turystyczne usiane są mogiłami i pomnikami mówiącymi o historii tego regionu.