Powiat staszowski położony jest w południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego. To teren równinny, poprzecinany formami krasowymi (lejki, doliny, niewysokie garby). O dużym bogactwie przyrody świadczą liczne obszary chronione: Jeleniewsko - Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko - Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu i Chmielnicko - Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
W kompleksach leśnych (stanowiących 32 % powierzchni powiatu) z niewielkimi zbiornikami wodnymi panują dogodne warunki dla rozwoju fauny i flory. Zamieszkuje tu około 30 gatunków ryb, ponad 150 gatunków ptaków i około 50 gatunków ssaków. Największe kompleksy stawowe występują w gminie Rytwiany, gdzie pod lustrem wody znajduje się 187 ha powierzchni tej gminy.
Powiat staszowski bogaty jest w liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej ilustrujące historię naszej ziemi. Obiekty architektury drewnianej to: Kościół w Niekrasowie i Strzegomiu. Architektury murowanej: pałacyk „Dzięki” w Wiązownicy Kolonii, pałac Kołłątajów w Wiśniowej, zamek w Szydłowie, zespół pałacowy w Kurozwękach (park ze wspaniałymi platanami), Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, pałac Radziwiłłów w Sichowie.
Wypoczywając u nas nie wolno zapomnieć o Golemowie - jest to kompleks śródleśnych stawów i oczek wodnych zwany „Małymi Mazurami”, miejscem które powinniśmy odwiedzić jest ciekawy rezerwat przyrody „Zamczysko Turskie”, znajdujący się na południowym krańcu lasów golejowskich. Tam na pozostałościach wczesnośredniowiecznego grodziska rosną pomnikowe lipy.