konecki (4) kielecki (128) włoszczowski (13) jędrzejowski (11) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (3) staszowski (32) sandomierski (13) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)

 

 
Powiat staszowski położony jest w południowo - wschodniej części województwa świętokrzyskiego. To teren równinny, poprzecinany formami krasowymi (lejki, doliny, niewysokie garby). O dużym bogactwie przyrody świadczą liczne obszary chronione: Jeleniewsko - Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Solecko - Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu i Chmielnicko - Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
W kompleksach leśnych (stanowiących 32% powierzchni powiatu) z niewielkimi zbiornikami wodnymi panują dogodne warunki dla rozwoju fauny i flory. Zamieszkuje tu około 30 gatunków ryb, ponad 150 gatunków ptaków i około 50 gatunków ssaków. Największe kompleksy stawowe występują w gminie Rytwiany gdzie pod lustrem wody znajduje się 187 ha powierzchni tej gminy.
Powiat staszowski bogaty jest w liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej ilustrujące historię tej ziemi.
Do najatrakcyjniejszych należy zaliczyć: obiekty architektury drewnianej, jak kościół w Niekrasowie i Strzegomiu, architektury murowanej - pałac Dzięki w Wiązownicy Kolonii, pałac Kołłątajów w Wiśniowej, zamek w Szydłowie, zespół pałacowy w Kurozwękach z parkiem z plantami, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach czy pałac Radziwiłłów w Sichowie.
Na uwagę zasługuje również tzw. Duży Staw, największe i najbardziej popularne z kilkudziesięciu jezior krasowych, które występują w lasach Golejowskich nazwane "Małymi Mazurami", z ciekawym rezerwatem przyrody "Zamczysko Turskie", znajdującym się na południowym krańcu lasów golejowskich gdzie na pozostałościach wczesnośredniowiecznego grodziska rosną pomnikowe lipy.